Translate

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Thân họa Thơ Mạc Phương Tử và Kha Tiệm LyTHƠ ĐƯỜNG Dương Lam [vophubong]


Gồm những bài thơ Đường Xướng họa cùng 1 tác giả của :

- Dương Lam tức Tú lang thang ở Diễn đàn VN thư quán. http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?high=&m=716658&mpage=34#819152
- voduong ở Diễn đàn XỨ QUẢNG. http://www.xuquang.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1334260436/75
- honglam ở Diễn đàn Lương sơn bạc. http://www.luongsonbac.com/forum/forumdisplay.php?f=72

Thân họa Thơ Mạc Phương Tử và Kha Tiệm Ly

 


LỊCH SỬ

Tiệc chửa tàn canh,rượu chửa say
Còn đây ta hẹn khúc quanh nầy…
Quyết thề giữa trận tay vung kiếm
Cùng hẹn bên trời đạn xé mây
Đất Tống bao lần thành quách đổ [1]
Trời Nam muôn thủơ rạng kỳ đài
Sân nhà giặc đến toàn dân đánh
Hàm tử [2],Chi Lăng[3]…xác giặc đầy…
voduonghonglam

Notes:

[1] Lý Thường Kiệt đánh Tống , 1075-1076
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ki%E1%BB%87t


[2]
Trận Hàm Tử [5-6-1285]
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1246&Itemid=5


[3]
Trận CHI LĂNG
NGÀY 8 THÁNG 10 ĐẾN NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 1427
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1265&Itemid=5