Translate

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

THƠ ĐƯỜNG Dương Lam [vophubong]Gồm những bài thơ Đường Xướng họa cùng 1 tác giả của :

- Dương Lam tức Tú lang thang ở Diễn đàn VN thư quán. http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?high=&m=716658&mpage=34#819152
- voduong ở Diễn đàn XỨ QUẢNG. http://www.xuquang.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1334260436/75
- honglam ở Diễn đàn Lương sơn bạc. http://www.luongsonbac.com/forum/forumdisplay.php?f=72

Lưu trữ Blog


Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Vịnh con chuộtVịnh con chuột

Quậy phá tùm lum hại chủ nhà
Thấy mèo khiếp vía sợ dông xa 
Sa nhằm hủ gạo ngon xơi bạo
Rơi trúng lò than nóng hoảng la
Thượng đội gian manh bầy ác quỉ 
Hạ đì xảo quyệt lũ ranh ma
Lòng tham không đáy nên toi mạng
Bẩy đập nát đầu khỏi phảl tha

Trần Việt Nhân
 
[BẢY HIỀN –SÀI GÒN]

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

THƠ VUI ĐẦU TUẦN